16.11.2010. СПОРАЗУМ О САРАДЊИ НОВЕ СРБИЈЕ, СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ, ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА И ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ-БК
У просторијама Српске напредне странке дана 16.11.2010. потписан је коалициони споразум те странке, Нове Србије, Покета Снага Србије-БК и Покрета социјалиста.

Основни ПРИНЦИПИ Коалиције СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ, НОВЕ СРБИЈЕ, ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ – БК И ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА

1.СРБИЈА У ЕВРОПИ
Коалиција се бори за Србију која ће позитивним променама изборити статус пуноправног члана Европске Уније. Успешна Србија је она која је спремна да одговори изазовима времена, градећи мостове сарадње и пријатељства са државама широм света. Србија за коју се залажемо мора имати пријатеље на свим странама света.
Процес европских интеграција за циљ мора имати институционално и економско јачање Србије на корист свих који у њој живе. Своје деловање у међународној заједници наша земља засниваће искључиво на важећим и општеприхваћеним начелима међународног права, истовремено се снажно залажући за очување принципа равноправности међу државама.
Национално одговорна спољна политика пружене руке
Основне смернице спољне политике Коалиције јесу:
-Стицање пуноправног чланства у Европској Унији;
- Одлучна политика јачања економских партнерских односа са свим стратешки значајним државама изван ЕУ – Русијом, САД, Кином, Јапаном, Индијом, Бразилом, и бројним другим значајним и пријатељским земљама;
- Сарадња са свим суседним државама заснована на приципу равноправности и узајамности;
-Поштовање и пуна имплементација Дејтонског и других међународних споразума и резолуција као кључ стабилног и несметаног регионалног развоја.
-Промоција економских интереса Републике Србије кроз јачање механизама економске дипломатије путем отварања нових тржишта за привредне субјекте, уз помоћ и посредовање државе путем билатералних контаката на највишем нивоу.
-Очување и јачање мира и разумевања међу државама и народима, учвршћење међународног положаја и јачање угледа Републике Србије.

2.ЦЕЛОВИТА И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНА СРБИЈА
Као Коалиција која је настала на принципима државотворности, одговорности и доследности према грађанима Србије, Коалиција се обавезује да ће водити политику којој су императиви:
-очување територијалне целовитости Републике Србије заједно са Аутономном покрајином КиМ као њеним нераскидивим делом ;
-Осмишљена и планска борба за очување територијалне целовитости Републике Србије и залагање за постизање одрживог решења проблема КиМ
-равномеран развој свих крајева наше државе, како бисмо дошли у прилику да својим грађанима обезбедимо једнаке шансе за успех и напредак у сваком делу Србије;
-децентрализација власти кроз јачање локалних самоуправа и враћање изворних надлежности општинама.

3.ВЛАДАВИНА ПРАВА И РАВНОПРАВНОСТ СВИХ ГРАЂАНА СРБИЈЕ
Правна држава је кључни услов постојања сваке демократски уређене државе, а њена основна функција остварује се кроз обезбеђење правне сигурности. Коалиција Српске напредне странке, Нове Србије, Покрета снага Србије и Покрета социјалиста (у даљем тексту : Коалиција) се бескомпромисно залаже за највиши степен правне сигурности којим се омогућује функционисање уставноправног поретка Републике Србије, њена унутрашња безбедност као и остваривање суштинских вредности демократског поретка, уживање права и слобода свих наших грађана.
Руковођена државотворном традицијом свога народа и одговорношћу према генерацијама које су градиле Србију и онима који ће у њој тек живети, а у циљу остварења правне државе и успостављања владавине права, Коалиција се обавезује да ће водити политику која ће:
-свим грађанима гарантовати ефикасну правду – примену Устава и закона и доследно поштовање начела једнакости свих грађана пред законом;
-у којој је самосталност тужилачке функције императив;
-вратити поверење грађана у институције државне власти и оживети независност судске власти у њеном пуном обиму.
Коалиција се залаже за Србију:
-у којој ће сви припадници националних мањина и етничких заједница уживати сва права загарантована Уставом и законима Републике Србије и важећим међународноправним актима,
-у којој ће припадници различитих верских конфесија пред државом и законом бити једнаки и
-у којој ће безусловно бити поштоване све врсте политичких уверења – које подразумева поштовање припадајућих људских права – слободу говора, право на политичко организовање и удруживање и што непосредније укључивање грађана у процес одлучивања на свим нивоима власти.

4.ЈАКА ЕКОНОМИЈА УСЛОВ ЗА МОДЕРНУ И ЈАКУ СРБИЈУ
Србији је потребна нова економска политика која за основ има:
-стабилност курса кроз јаку националну валуту, и стабилност цена, јер је то услов макроекономске стабилности,
-јавне финансије у функцији привредног развоја, кроз развојни буџет којим ће се домаћински управљати, уједначену пореску политику и подстицаје привредног развоја (кроз формирање Развојне банке, и подстицаје за извоз, за мала и средња предузећа, као и подстицаје за недовољно развијена подручја Србије),
-висок прилив инвестиција у производњу и извоз, подизање конкурентности приоритетно битних сектора као што су пољопривреда, енергетика и саобраћај.
-Стварање повољног привредног амбијента за привлачење страних инвестиција које предстваљају један од кључних елемената за развој српске економије. Стране и домаће инвестиције, независно од сектора улагања, имаће једнак третман.
-снажан приватни сектор на најбољи начин може да помогне раст нивоа запослености, и због тога наставак процеса поштене приватизације заслужује подршку и охрабрење.
-убрзан прилив инвестиција које директно утичу на отварање нових радних места, и доприносе расту стопе привредног развоја, уз истовремено смањење задужености земље. На тај начин могуће је јачање укупне конкурентности земље и уравнотежење економских односа са Европском унијом, и свим западним и источним земљама,
-отворена економија која је могућа само уз одговорну и ефикасну државу која ће стварати амбијент да се води бизнис, а кроз побољшање инвестиционе климе (изградњу модерне државне управе, просте административне процедуре, и правну сигурност), слободно тржиште и лојалну конкуренцију.
-подизање ефикасности јавног сектора (чије је учешће у друштвеном бруто производу 40%), који директно утиче на раст трошкова приватном сектору, односно његову конкурентност, било кроз цене јавних добара, било кроз раст пореског оптерећења,
-укидање монопола чиме се директно утиче на смањење трошкова привреде, повешање њене ефикасности и реалне цене добара и услуга
-оснивање Развојне банке, са циљем да се оживи инвестирање у јавном и приватном сектору. Начин да се у складу са утвђеним приоритетима кредитирају стратешки пројекти из области индустрије, енергетике, пољопривреде, саобраћаја. Пружањем повољних кредита од стране Развојне банке стимулисаће се и комерцијалне банке да смање камате и побољшају услове.
-јачање и убрзана либерализација спољне трговине и међународних економских односа, како у односима са земљама Европске уније, тако и са земљама Југоисточне Европе и осталим деловима света.

5.РАЗВОЈ ЕНЕРГЕТИКЕ ЈЕ ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ
Раст потрошње енергије и одсуство улагања у енергетски сектор преко 20 година са једне стране, и системска корупција са друге, увели су сектор у енергетску кризу. Свесна проблема и високе енергетске зависности, Коалиција је дефинисала нову енергетску стратегију Србије. Приоритети нове енергетске политике су:
-инвестирање у енергетски сектор Србије, чиме се развија сектор али покрећу и остале индустрије од машиноградње, саобраћаја, грађевинарства.., односно генеришу нова радна места (изградња једне термоелектране веже директно и индиректно око 15000 радних места), а у складу са стандардима ЕУ, и Уговором о енергетици земаља Југоисточне Европе,
-Успостављање и развој тржишта енергије и енергената, а према стандардима Европске уније – електричне енергије, гаса, нафтних деривата, течног нафтног гаса,
-производња довољне количине енергије и енергената за потребе Србије, а по одрживим ценама, оним ценама које може да плати просечно платежно спсособно домаћинство.
Довољна количина енергије на кратак рок ће се обезбедити кроз: а/ раст енергетске ефикасности, чиме је могуће смањити потрошњу енергије по јединици друштвеног производа за 30-45%, б/ дефинисање јасне политике цена и ценовних паритета, ц/ завршетак започетих пројеката ТЕ ТО Колубара Б, и ТЕНТ Б3 и д/ улагање у искоришћење обновљивих извора енергије.
Подизање ефикасности рада и реорганизација јавних предузећа у овом сектору Електропривреда Србије, Електромрежа Србије, Србијагас и Транснафта.
-производња електричне енергије за извоз, а кроз инвестирање и отпочињање пројекта изградње велике реверзибилне ХЕ Ђердап 3, чијом пројектованом годишњом производњом од 7млрд кWх електричне енергије, Србија добија значајно место у енергетици Европе,
-развијање Србије као транзитне руте за енергију и енергенте, будући да се налази у центру Балкана и представља најкраћи и најекономичнији пут за кретање енергената од истока ка западу, од запада ка истоку, а кроз инвестирање и изградњу другог правца дотока гаса (Јужни ток, и/или Набуко), улагање у електроенергетске конекције са суседима, и учешће у изградњи Паневропског нафтовода,
-развијање Србије као складишта за енергију и енергенте, а кроз завршетак подземног складишта гаса у Банатском Двору, као и других складишта гаса, и улагање у терминале течног нафтног гаса.
- развој и подизање ефикасности комуналне енергетике, кроз производњу и топлотне и електричне енергије у топланама и постепену замену еколошки штетних енергената попут мазута и угља, са обновљивим изворима пре свега биомасом.

6.РАЗВИЈЕНА ПОЉОПРИВРЕДА ЈЕ ШАНСА СРБИЈЕ
Једна од компаративних предности Србије јесте улагање и развој у сектор пољопривреде. Одрживи развој пољопривреде подразумева усклађеност економске исплативости, социјалне одговорности, еколошке одрживости, очувања природних богатства од уништавања и стварања за будуће генерације
Коалиција се залаже за аграрну политику којом ће се изградити ефикасан систем пољопривредне производње која ће бити конкурентна на светском тржишту, али и донети стабилније услове и повећати заинтересованост сељака да се њоме бави. Основне смернице пољопривредне политике Коалиције односе се на:
-Активну предузетничку улогу државе, опредељену за развојну димензију пољопривредне производње, чиме држава постаје носилац реструктурирања пољопривреде,
-подизање пољопривредне производње и раст њене ефикасности односно већу производњу уз ниже трошкове, а у складу са стандардима ЕУ,
-повећање аграрног буџета (који је данас најнижи у Европи) на најмање 10% буџета земље, увођењем производно-специфичних субвенција, укључењем и правних лица у кориснике буџетског давања; формирање финансијских фондова, било на приватној или задружној основи, за прикупаљање штедње и кредитирање и коначно државну контролу ефикасности ефикасности коришћења средстава добијених путем субвенција и кредита, и санкционисање њиховог неадекватног коришћења, као и усмеравајући политику цена аграрниих производа. На тај начин ће се са једне стране стимулисати пољопривредна производња, а са друге створити повољан амбијент за улагање у одређење гране пољопривреде.
-модернизација и савремена опремљеност пољопривредне производње (нова механизација, опрема, репроматеријал, изградња пратеће инфраструктурних објеката) је неопходна и спровешће се кроз финансијску подршку пољопривреднцима, односно систем новчаних подстицаја. То је начин да се повећа продуктивност, која је најнижа у Европи, управо због застареле механизације и недоговарајућих агро техничких мера.
-стабилност на тржишту пољопривредних производа ће се остварити задовољењем домаће тражње и обезбеђењем резерви пољопривредних производа.
Институционално и нормативно решење проблема односа између примарне производње и прераде, којим ће се уредити питање коректног преузимања, непристрасног утврђивања квалитета и плаћања преузетих производа.
Разбијање монополизације и картелизације српског пољопривредног тржишта, односно заштита пољопривредне производње и прехрамбене индустрије од нелојалне конкуренције је могућа редефинисањем мера економске и царинске политике.
-повећање извоза и раст нивоа покривености у спољнотрговинској размени пољопривредно-прехрамбених производа, а на бази продуктивности, квалитета, усклађености са стандардима и регулативима Европске уније,
-оптимално коришћење аграрних ресурса (земљишта, вода, шума, генетских потенцијала),
- Реафирмација задругарства и улагање у образовање младих и њихов живот на селу ради опредељења да ту остану и баве се пољопривредом, са циљем да се повећа учешће пољопривредног становништва. Подстицајима малим и средњим предузећима и фармама у сфери агробизниса повећаће се запосленост али и конкурентност и ефикасност агро-прерађивача, као што ће доћи и до укрупњавања и развоја комерцијалних газдинстава.

7.БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА
Организован и системски приступ борби против организованог криминала и корупције је предуслов делотворне борбе за искорењивање ове појаве, чије штетне последице увелико осећа читаво друштво. Коалиција грађанима нуди енергичну и бескомпромисну одлучност за борбу против свих видова организованог криминала и корупције. Проблеми са којима смо суочени захтевају истинску и ничим ограничену политичку вољу да се ангажовањем најширих друштвених потенцијала преокрене стање због кога сви испаштамо
-Циљ Коалиције у овој сфери је Србија која је сигурна кућа за све њене грађане, који у њој без бојазни за личну и имовинску сигурност себе и своје деце, живе, привређују, образују се и напредују,
-борба против системске корупције која је „заробила државу“ кроз допуну и редефинисање законских прописа, и јачање казнене политике,
-залагање за јавност у раду, јасне и прегледне законске и подзаконске прописе, спровођење закона и контролу спроведеног,
-јачање независности органа који се баве борбом против корупције, како материјално тако и кадровски, јер је то начин да се реши питање због криминала паралисаних економских и привредних токова,
-залагање за ревизију приватизације у оним случајевима где се законски докаже да је било кршења уговора о приватизацији,
- залагање за бескомпромисан одговор државе – зелено светло професионалцима који и данас постоје у правосуђу, полицији и службама безбедности.

8.СОЦИЈАЛНА ПРАВДА
Коалиција се бескомпромисно залаже за Србију која је држава социјалне правде, тако што ће својом економском и другим политикама у свим сферама друштвеног живота обезбедити услове за нормалан живот најугроженијих слојева друштва, од деце, лица са посебним потребама, до пензионера.
Принципи за које се Коалиција залаже базирају се на борби за социјалну сигурност и право на социјалне услуге, јер је само на тај начин могуће свим грађанима омогућити достојан живот, запослење, социјалну и здравствену заштиту:
-Коалиција се залаже за стварање услова да сваки грађанин Србије који је радно способан може добити одговарајуће запослење са једне стране, али и да у противном се обезбеде мере социјалног осигурања, социјалне сигурности и социјалне заштите,
-Коалиција је свесна да је породица основа здравог друштва, због чега је брига о породици приоритет у социјалној политици. Породица има битну улогу како у побољшању демографског процеса тако и у васпитавању младих генерација,
-активна политика подстицања рађања кроз мере заштите материнства, и кроз помоћ при решавању стамбених питања родитеља са децом,
-обезбеђење права на лечење сваком, без обзира на материјално стање,
-једнака шанса за свако дете да искаже своје способности, да се школује и усавршава,
-регулисање социјалног дијалога између представника радника и послодаваца кроз обавезујућим споразумом, чији ће гарант бити држава.

9.СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ
Свесна чињенице да будућност има само она држава у којој млади људи виде свој будући дом, место где ће стварати породицу и градити своју пословну каријеру, Коалиција се обавезује да ће беспоговорно водити политику:
-у којој ће држава морати да пружи свесрдну помоћ и подршку младима у развоју њихове посебности и креативности,
-којом ће младима омогућити ангажовање у политичкој, привредној, научној и свакој другој области и укључити их у изградњу стабилне и сигурне државе – државе у којој имају услове да живе животом достојним човека,
-која ће стимулисати професионално усавршавање младих, активно запошљавање младих, пружање подршке младим брачним паровима за формирање породице и опстанак младих људи у сеоским срединама,
-оснивање наменских фондова за талентоване младе људе, а на бази јасно постављених критеријума за вредновање и награђивање резултата у различитим областима,
-посебну пажњу Коалиција ће посветити заустављању одласка младих људи из Србије и повратку младих из дијаспоре, као и њихово укључивање у све сфере друштвеног живота.

10. КУЛТУРА, НАУКА И ОБРАЗОВАЊЕ – ЗАЛОГ ЗА БУДУЋНОСТ
-Свесна да се идентитет једног друштва остварује кроз културу, Коалиција очување српског културног идентита сматра приоритетом, и супротставиће се било којем давању предности културној искључивости пред интеркултурним везама.
-Коалиција сматра да култура представља најзначајнијег носиоца наше духовне и стваралачке посебности у породици светских народа, а кроз оснивање посебног Фонда за очување српске културне баштине
-Коалиција се залаже за апсолутну слободу уметничког стваралаштва, а кроз активну културну политику и подршку професионалних установа културе.
-Коалиција се залаже за образовни систем који мора да одржава хуманистичку традицију али и да буде средство очувања идентитета и култивисања будућих одговорних чланова друштвене заједнице.
-Само уколико је образовна политика заснована на принципима једнаких шанси и такмичарског духа, образовање може промовисати различитост, ефикасност и конкуренцију.
-Коалиција се залаже за јасно дефинисану политику образовања, у којој ће држава стимулисати оне сегменте образовања за којим постоји потреба, а према дефинисаној стратегији привредног развоја и секторима који ће се приоритетно развијати
-Улагање у развој науке биће један од приоритета Коалиције, уважавајући економску закономерност која у директну везу доводи проценат раста улагања у науку са процентом раста бруто друштвеног производа.

У Београду, 16.11.2010. Томислав Николић – Српска напредна странка
Велимир Илић – Нова Србија
Александар Вулин – Покрет социјалиста
Миланка Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ- БК